WSLVT

Glossary

Toggle column: Hanzi - Lau - Yale - Jyutping - Pinyin
Term/Expression 漢字 (汉字) Lau Yale Jyutping Pinyin Description Other (e.g., alternate romanizations)
baat jaam do 八斬刀 (八斩刀) baat3 jaam2 do1 baat jáam dōu baat3 zaam2 dou1 bā zhǎn dāo eight chopping knives or eight slashing knives. Second weapon form. baat cham dao, bart jarm do
bei mo 比武 bei2 mo5 béi móuh bei2 mou5 bǐ wǔ martial arts skill comparison. beimo
bing hei tou lou 兵器套路 bing1 hei3 tou3 lou6 bīng hei tou louh bing1 hei3 tou3 lou6 bīng qì tào lù weapon form (or weapon kata).
biu ji 鏢指 (镖指) biu1 ji2 bīu jí biu1 zi2 biāo zhǐ darting/pointing fingers. Third open-hand form. biu jee, biu tze
biu sau 鏢手 (镖手) biu1 sau2 bīu sáu biu1 sau2 biāo shǒu thrusting/spearing-hand deflection.
bong sau 膀手 bong4 sau2 bòhng sáu bong4 sau2 bǎng shǒu upper-arm deflection.
cham kiu 尋橋 (寻桥) cham4 kiu4 chàhm kiùh cam4 kiu4 xún qiáo seeking/finding the bridge. Second open-hand form. chum kiu. The Cantonese homophone, 沉橋, translates to sinking bridge (pinyin: chén qiáo).
cham kiu fuk sau 尋橋伏手 (寻桥伏手) cham4 kiu4 fuk6 sau2 chàhm kiùh fuhk sáu cam4 kiu4 fuk6 sau2 xún qiáo fú shǒu outside-forearm-subduing-hand deflection. cham kiu fook sau
chau kuen 抽拳 chau1 kuen4 chāu kyùhn cau1 kyun4 chōu quán whipping-punch attack.
che jeung 斜掌 che4 jeung2 chèh jéung ce4 zoeng2 xié zhǎng slanting/descending palm-strike.
cheung kiu faat lik 長橋發力 (长桥发力) cheung4 kiu4 faat3 lik6 chèuhng kìuh faat lihk coeng4 kiu4 faat3 lik6 zhǎng qiáo fā lì generating power from an extended position concept.
chi geuk 黐腳 (黐脚) chi1 geuk3 chī geuk ci1 goek3 chī jiǎo sticking legs exercise. Lower body equivalent of chi sau.
chi sau 黐手 chi1 sau2 chī sáu ci1 sau2 chī shǒu sticking hands exercise. Training exercise that ranges from cooperative partner drills to more competitive sparring. chi sao
chiu ying 朝形 jiu1 ying4 jīu yìhng ziu1 jing4 cháo xíng square-on/facing concept.
baai ying 敗形 (败形) baai6 ying4 baaih yìhng baai6 jing4 bài xíng losing facing describes compromised angle, body structure, or loss of balance.
da ga 打架 da2 ga3 dá ga daa2 gaa3 dǎ jià fighting (as in a street fight)
daan chi sau 單黐手 (单黐手) daan1 sau2 dāan chī sáu daan1 ci1 sau2 dān chī shǒu single hand "chi sau" exercise.
daan sau 彈手 (弹手) daan6 sau2 daahn sáu daan6 sau2 dàn shǒu rebounding-hand deflection.
dai bong 低膀 dai1 bong4 dāi bòhng dai1 bong4 dī bǎng low-action bong sau deflection.
dai jeung 底掌 dai2 jeung2 dái jéung dai2 zoeng2 dǐ zhǎng underneath/lifting-palm deflection.
dang geuk 蹬腳 (蹬脚) dang1 geuk3 dāng geuk dang1 goek3 dēng jiǎo ascending (basic heel) kick.
dit da jau 跌打酒 dit3 da2 jau2 dit dá jáu dit3 daa2 zau2 diē dǎ jiǔ bone-setter liniment used for traumatic injuries dit da jow
dui gok ma 對角馬 (对角马) dui3 gok3 ma5 deui gok máh deoi3 gok3 maa5 duì jiǎo mǎ angle facing horse stance or side-facing stance.
faan sau 反手 faan2 sau2 fáan sáu faan2 sau2 fǎn shǒu reaction hands exercise.
fat sau 拂手 fat1 sau2 fāt sáu fat1 sau2 fú shǒu whisking/whipping hand attack. fak sau
fuk sau 伏手 fuk6 sau2 fuhk sáu fuk6 sau2 fú shǒu subduing-hand deflection. fook sau
gaam sau 減手 (减手) gaam2 sau2 gáam sáu gaam2 sau2 jiǎn shǒu pressing/covering palm deflection. Less commonly referred to as "soh sau".
gaan sau 間手 (间手) gaan1 sau2 gāan sáu gaan1 sau2 jiàn shǒu splitting/dividing-hand deflection where 間 is "to separate". More commonly referred to as "gaang sau".
gaang sau 耕手 gaang1 sau2 gāang sáu gaang1 sau2 gēng shǒu splitting/dividing-hand deflection where 耕 is "to plow/till/cultivate". Less commonly referred to as "gaan sau".
gong sau wong 講手王 (讲手王) gong2 sau2 wong4 góng sáu wòhng gong2 sau2 wong4 jiǎng shǒu wáng King of Talking Hands
goon 舘 (馆) goon2 gún gun2 guǎn Obsolete name for school room; used by some to refer to a "training hall or studio". kwoon; see also "tong"
gung fu 功夫 gung1 foo1 gūng fū gung1 fu1 gōng fu any skill learned through great effort. kung fu; in Western culture, became synonymous with Chinese martial arts.
gwa jaang 掛踭 (挂踭) gwa3 jaang1 gwa jāang gwaa3 zaang1 guà zhēng hanging elbow deflection/attack. gwai jaang
gwoh sau 過手 (过手) gwoh3 sau2 gwo sáu gwo3 sau2 guò shǒu hand passes through or free-attack "chi sau" exercise.
huen bo 圈步 huen1 bo6 hyūn bouh hyun1 bou6 quān bù circle stepping.
huen sau 圈手 huen1 sau2 hyūn sáu hyun1 sau2 quān shǒu circling-hand deflection.
jaang dai biu sau 踭底鏢手 (踭底镖手) jaang1 dai2 biu1 sau2 jāang dái bīu sáu zaang1 dai2 biu1 sau2 zhēng dǐ biāo shǒu under-elbow thrusting/spearing-hand attack.
cham sau 沉手 cham4 sau2 chàhm sáu cam4 sau2 chén shǒu sinking-arm deflection. jam sau
jat sau 窒手 jat6 sau2 jaht sáu zat6 sau2 zhì shǒu jerking/dragging/obstructing-hand deflection.
je lik 借力 je3 lik6 je lihk ze3 lik6 jiè lì stealing/borrowing power concept. jie lik
ji wai sut 自衞術 (自卫术) ji6 wai6 sut6 jih waih seuht zi6 wai6 seot6 zì wèi shù method of self-defence
ji yau bok gik 自由搏擊 (自由搏击) ji6 yau4 bok2 gik1 jih yàuh bok gīk zi6 jau4 bok3 gik1 zì yóu bó jī free sparring or free fighting between two sports fighters.
jing jeung 正掌 jing3 jeung2 jing jéung zing3 zoeng2 zhèng zhǎng vertical palm-strike.
jit sau 截手 jit6 sau2 jiht sáu zit6 sau2 jié shǒu snapping-hands attack.
juen ma 轉馬 (转马) jyun2 ma5 jyún máh zyun2 maa5 zhuǎn mǎ pivoting/turning footwork.
jui ying 追形 jui1 ying4 jēui yìhng zeoi1 jing4 zhuī xíng chasing concept.
jung sam sin 中心線 (中心线) jung1 sam1 sin3 jūng sām sin zung1 sam1 sin3 zhōng xīn xiàn centreline concept.
kuen kuen4 kyùhn kyun4 quán fist, punch, or boxing.
kuen hok 拳學 (拳学) kuen4 hok6 kyùhn hohk kyun4 hok6 quán xué science of pugilism. Combat science.
kwan sau 綑手 (捆手) kwan2 sau2 kwán sáu kwan2 sau2 kǔn shǒu rotating-hands deflection.
laap sau 擸手 laap3 sau2 laap sáu laap3 sau2 liè shǒu grabbing hand or warding off/deflecting hands exercise.
laan sau 攔手 (拦手) laan4 sau2 làahn sáu laan4 sau2 lán shǒu barrier arm deflection. lan sau
lik chung dei hei 力從地起 (力从地起) lik6 chung4 dei6 hei2 lihk chùhng deih héi lik6 cung4 dei6 hei2 lì cóng dì qǐ power comes from the group upwards concept.
lin siu daai da 連消帶打 (连消带打) lin4 siu1 daai3 da1 lìhn sīu daai dā lin4 siu1 daai3 daa1 lián xiāo dài dǎ simultaneous attack and defend concept.
loi lau, hui sung; lat sau jik chung 來留去送,甩手直衝 (来留去送,甩手直冲) loi4 lau4 hui3 sung3, lat1 sau2 jik6 chung1 lòih làuh heui sung, lāt sáu jihk chūng loi4 lau4 heoi3 sung3, lat1 sau2 zik6 cung1 lái liú qù sòng, shuǎi shǒu zhí chòng intercept what comes, pursue what departs; when free of obstruction, attack instinctively concept/maxim. loi lau, hoi sung; lat sau jik chung
luk dim boon gwan 六點半棍 (六点半棍) luk6 dim2 boon3 gwan3 luhk dím bun gwan luk6 dim2 bun3 gwan3 liù diǎn bàn gùn six and half point pole. The first weapon form. luk dim boon kwan, luk dim bun gwan, lok dim boon kwan
luk sau 碌手 luk1 sau2 lūk sáu luk1 sau2 lù shǒu rolling hands.
man sau 問手 (问手) man6 sau2 mahn sáu man6 sau2 wèn shǒu asking-hand deflection/attack.
mou dak 武德 mou5 dak1 móuh dāk mou5 dak1 wǔ dé martial arts virtues
muk waan 木環 (木环) muk6 waan4 muhk wàahn muk6 waan4 mù hái wooden ring. A wrist and forearm training tool rarely used in the WSLVT curriculum. mook wan, muk wan
muk yan jong 木人樁 (木人桩) muk6 yan4 jong1 muhk yàhn jōng muk6 jan4 zong1 mù rén zhuāng wooden man post or wooden dummy. mook yan jong
naat sau 捺手 naat6 sau2 naaht sáu naat6 sau2 nà shǒu pressing-down/extinguishing deflection.
paak sau 拍手 paak3 sau2 paak sáu paak3 sau2 pāi shǒu slapping hand deflection or exercise.
paau bong 拋膀 paau1 bong4 pāau bòhng paau1 bong4 pāo bǎng throwing bong sau deflection.
fei jaang 飛踭 (飞踭) fei1 jaang1 fēi jāang fei1 zaang1 fēi zhēng flying elbow describes incorrect elbow structure/position.
pei jaang 披踭 pei1 jaang1 pēi jāang pei1 zaang1 pī zhēng hacking elbow attack.
po paai jeung 抱排掌 po5 paai4 jeung2 póuh pàaih jéung pou5 paai4 zoeng2 bào pái zhǎng in-line palms attack. po pai jeung
poon sau 盤手 (盘手) poon4 sau2 pùhn sáu pun4 sau2 pán shǒu coiling/interrogating hands exercise.
saam gok bo 三角步 saam1 gok3 bo6 sāam gok bouh saam1 gok3 bou6 sān jiǎo bù triangular advancing/retreating footwork.
saam gok ma 三角馬 (三角马) saam1 gok3 ma5 sāam gok máh saam1 gok3 maa5 sān jiǎo mǎ triangular advancing/retreating stance.
sap dai seung 拾底上 sap6 dai2 seung5 sahp dái séuhng sap6 dai2 soeng5 shí dǐ shàng lifting from below to above deflection.
sau kuen 收拳 sau1 kuen4 sāu kyùhn sau1 kyun4 shōu quán chamber the fist
sei ping daai ma 四平大馬 (四平大马) sei3 ping4 daai6 ma5 sei pìhng daaih máh sei3 ping4 daai6 maa5 sì píng dà mǎ four level wide stance or low horse stance.
seung chi sau 雙黐手 (双黐手) seung1 chi1 sau2 sēung chī sáu soeng1 ci1 sau2 shuāng chī shǒu double hand "chi sau" exercise.
seung ma 上馬 seung5 ma5 séuhng máh soeng5 maa5 shàng mǎ forward attacking footwork.
seuk sau 削手 seuk3 sau2 seuk sáu soek3 sau2 xuē shǒu scraping/shaving-hand deflection. senk sau, shuk sau
sifu 師傅 (师傅) si1 foo2 sī fú si1 fu2 shī fu master or qualified worker. Taiwan: 師父
sik wai 食位 sik6 wai2 sihk wái sik6 wai2 shí wèi consume space.
siu nim tau 小念頭 (小念头) siu2 nim6 tau4 siú nihm taùh siu2 nim6 tau4 xiăo niàn tóu little thought, little idea, or young idea. The first open-hand form. siu lim tao, siu nim tao, siu lim tau, siu leem tao
so tui 掃腿 (扫腿) so3 tui2 sou téui sou3 teoi2 sǎo tuǐ sweeping-leg kick.
soh sau 梭手 soh1 sau2 sō sáu so1 sau2 suō shǒu pressing/covering palm deflection. (Source: David Peterson) More commonly referred to as "gaam sau".
taan sau 攤手 (摊手) taan1 sau2 tāan sáu taan1 sau2 tān shǒu spreading-hand deflection.
tong tong4 tòhng tong4 táng class or hall; used to refer to a training hall or studio, e.g., "詠春堂" (wing chun tong) used in signage see also "goon"
tou lou 套路 tou3 lou6 tou louh tou3 lou6 tào lù "taolu" is the popular term for form (or kata) in wushu.
tui ma 退馬 tui3 ma5 teui máh teoi3 maa5 tuì mǎ defensive (side-stepping/retreating) footwork.
waang geuk 橫腳 (横脚) waang4 geuk3 wàahng geuk waang4 goek3 héng jiǎo horizontal (side) kick.
waang jeung 橫掌 (横掌) waang4 jeung2 wàahng jéung waang4 zoeng2 héng zhǎng horizontal palm-strike.
waat ngaan 挖眼 waat3 ngaan5 waat ngáahn waat3 ngaan5 wā yǎn eye-gouge attack.
wing chun 詠春 wing6 chun1 wihng chēun wing6 ceon1 yǒng chūn spring chant or singing spring. According to legend, the martial art is named after Yim Wing Chun. Derogatory references to the martial art -- the acronym "W.C." was commonly known as "water closet" (or flush toilet) in Hong Kong -- led Wong Shun Leung to propose the alternate name, "ving tsun". Not to be confused with trademarks used to market a lineage, such as Wing Tsun (Leung Ting), Wing Tzun (Emin Boztepe), and Wing Tsjun (Thomas Luke Böhlig).
wing chun kuen 詠春拳 wing6 chun1 kuen1 wihng chēun kyùhn wing6 ceon1 kyun4 yǒng chūn quán singing spring fist. Refers to "wing chun" martial art.
Wong Seun Leung 黃淳樑 (黄淳梁) Wong4 Seun4 Leung4 Wòhng Sèuhn Lèuhng Wong4 Seon4 Loeng4 Huáng Chún Liáng Wong Seun Leung (1935-1997), or Wong Shun Leung, was a notable student of Ip Man, having earned the nickname "Gong Sau Wong".
wu sau 護手 (护手) wu6 sau2 wuh sáu wu6 sau2 hù shǒu guarding-hand deflection.
yat ji kuen 日字拳 yat6 ji6 kuen1 yaht jih kyùhn jat6 zi6 kyun4 rì zì quán sun-character fist/punch.
yat ji jung kuen 日字縱拳 (日字纵拳) yat6 ji6 jung1 kuen1 yaht jih jūng kyùhn jat6 zi6 zung1 kyun4 rì zì zòng quán sun-character (basic vertical) fist/punch. yat ji chung kuen
yi bong 移膀 yi4 bong4 yìh bòhng ji4 bong4 yí bǎng shifting bong sau deflection.
yi gung wai sau 以攻為守 (以攻为守) yi5 gung1 wai4 sau2 yíh gūng wàih sáu ji5 gung1 wai4 sau2 yǐ gōng wéi shǒu proverb: attacking in order to defend; not to be confused with "lin siu daai da".
yi ji kim yeung ma 二字鉗羊馬 (二字钳羊马) yi6 ji6 kim4 yeung4 ma5 yih jih kìhm yèuhng máh ji6 zi6 kim4 joeng4 maa5 èr zì qián yáng mǎ character-two goat gripping stance.
yi sau wai gung 以守為攻 (以守为攻) yi5 sau2 wai4 gung1 yíh sáu wàih gūng ji5 sau2 wai4 gung1 yǐ shǒu wéi gōng defending in order to attack; a variation of "yi gung wai sau".
yi ying sau 移形手 yi4 ying4 sau2 yìh yìhng sáu ji4 jing4 sau2 yí xíng shǒu shape-recovering hand deflection.
yin kuen 弦拳 yin4 kuen4 yìhn kyùhn jin4 kyun4 xián quán chord punch. suen kuen (source: David Peterson)
Yip Man 葉問 (叶问) Yip6 Man6 Yihp Mahn Jip6 Man6 Yè Wèn Yip Man (1893-1972), or Ip Man, was a renowned martial arts practitioner of wing chun